پبده و پبدنی

شهید شنبه امیری پبدنی

 

پبده و پبدنی

خانعلی باقری پبدنی 

پبده و پبدنی

شهربان امیری پبدنی

 

پبده و پبدنی

شادروان فیض اله باقری پبدنی

 

شادروان کریم باقری پبدنیپبده و پبدنی

 

 

شادروان یارعلی باقری پبدنی

 

 

شادروان نوروزعلی باقری پبدنی

 

شادروان غلام آقا باقری پبدنی