دلم دیندا- نیاته تا بیاهی
شو و روزم واباته تا بیاهی

اَو و جارو کنم وا هرس و مرزنگ
تیام مندیر پاته تا بیاهی
(ستین بختیاری)