دینم به نات شوگار شه

بردی ز مالم نور مه
آستاره اشمارم به ره
تیغشت افتو بت زنای
دیلق گرای، بی هونه بای 
...
نی خوم تیامه بت ونم
دی شو به کُه، بت نی کنم
هی بت الانرفین زنم
ای که به هونه تش برای
رو، رو، سی رودونت کنای

وا دز نشینی و بری
میشون بزگل و هری
منجا مجورتی نه چری
ای سر به ناتُمی روای
وا پا به مینه تش درای
...
نی خوم دیه شوگارته
سنگینی ای بارته
تهنا یه شو، زو کارته
ای خوم چی یلدا سر زنای
هر شو به زونم هی خورای
(ستین بختیاری)