دلم طاقت نداره تا بنالم

ز غصه دردمند و پیر و زالم

 

تُک هرسی نمنده ور منه تیم

ز داغ گویل رهده ز مالم