... کُر مر مرکات دندون دارن؟ دوش بید که هیم جُوِنه استیدم سیت! مر وا مرکات اروی به ره! مر... 
بنه! کورین مرکت جور سر کاسه پشت ز منه آفتینت زیده به در! آفتینا یونه هم جور او جووت کل بکنم سیت! آفتین کل اخوی بووی! نه جووه هات آفتین درست دارن و نه شولارات ری زونی! بسکه تگله زیدم دیه تی به سرم نمنده! تیام هم دیه نی بینه که دشکه به سیزن بکنم! ز دست تو وا ...
دستمه اوردم به رُوه و نیشتم به مرکم و گدم: خا چه بکنم دا! نیمکتی که منه مدرسه مو انشینم اشکنده و ترک خرده و پر ز شق و پقه! چه بکنم؛ تا مرکامه انم ری نیمکت که بنویسم، ادهرن و ... شولارم هم ز دوگر زونی نشستنمه! مو خه نترم تی تو و بووم و گپون پاهامه دراز بکنم یا چار زونی بنشینم ... خا هو هم ادهره و ...