باورس نی بو گلم، که سیس هلاکم 
پا به کوه و لیوه و سیس سینه چاکم

رکه کش وابیده و نی خو به اشنه
یه کلوم ری به ری، زی دل به هاکم
(ستین بختیاری)