اسونا زنگلی که دل خشی ز میره یل نداشتن و اخواستن نه به 
راست، زسون گله بکنن، چینون دمدال اکردن که انکه پیا به اشن 
مو دل نخشم زت و اگدن: 

دلم خشه که مو زینه آ امیرم
شو ز سرما، روز ز گرمایی امیرم
ستین بختیاری