بردی نتارمه دل، دی نی کنی مونه ول؟
پا سرد چل نشوندیم، بی سا و سر به ری گل

وندیم ز دور چاله، بردیم به مال شوگار
بستی ز دینِ نومم کلوگرینه ای دل

(ستین بختیاری)ًَ