دایه ای مهر خدایی به دلت جا کرده
دایه ای نور الهی به سرت سا کرده

زیر پاهات نهاد، باغ بهشتینه،خدا
جاگه پیر و شهون ، مهر دل دا کرده

شیر پاکت به قسم، بهد خدا نی خوره کس
ار که ورجا چی کُُهی، مال به دنیا کرده

بیشه زار دل دا، زاگه ِ شیرون نره
غیرت دایل شیر، وارگه نه ور پا کرده

افتو و ماه، شو و روز به سی دیدن دا
آسمونانه همه، زیر به پاها کرده

دانه از یاد نبر، جای خداته سر گل
او به کهسار تونه، سرور و آشنا کرده
(ستین بختیاری)