از سمت راست: آپیرزاد سلجوقی پبدنی، آسهراب علیخانی گله و آعلی ضامن علیخانی گله.

پبده و پبدنی