اخواستم شا به شات وابوم به مالت

کچک وابیدم و ویدم به چالت

 

بلازت سهدم و هاکشترم کرد

اویدم سیرمه سی تی های کالت 

(ستین بختیاری)