... 

     غار پبده در مدخل و محل ورود به منطقه ی پبده و در دامنه و ستیغ فرو آمده کوه پبده در دره و تنگ پبده(تنگ انبار سفید) قرار گرفته است. در مقابل غار پبده کوه انبار سفید قرار دارد که آنهم مانند کوه پبده ستیغ و دامنه اش با تقلیل و افت  تدریخی ارتفاع به تنگ پبده منتهی شده است. در حقیقت دو پایه و ستیغ و باریکی دو کوه پبده و انبارسفید به هم متصل شدند که این پیوستگی بر اثر جریان سیلابهای فصلی منقطه جدا شده و دره و تنگه ای را بین دو کوه به وجود آورده است که به آن تنگ پبده یا تنگ انبار سفید گفته می شود.

     تنگ پبده به منزله دروازه ای بزرگ و محلی برای ورود به منطقه ی پبده از سمت غرب است. عمق دره تا دهانه غار با شیب تندی همراه است اما با راهپیمایی در مسیر مالرو و پر پیچ و خم، راهپیمایی راحتی را میسر می سازد. ازجاده آسفالته تا دهانه غار، در حدود 150 متر است؛ طی مسیر از طریق باریک راه های مالرو با شیب کمتر کمی فاصله را زیادتر خواهد کرد.جاده آسفالت از تنگ پبده عبور می کند و بطرف منطقه مرکزی پبده و مناطق چلبار و آبشارهای کسد آرپناه کشیده شده است. در تنگ پبده پل کم عرضی احداث شده است که در ...