نی خومت
نی خومت چینا به مو برد ای ونی

 غر و لند و حرف پر درد ای زنی


نی درا سی مو دیه هرسی ز تیت

 سیل او تیهات به مو سرد منی 


تیگته کِر کردی وُر مو سیچه

 دُر به هند تا غم ز ای دل وُر کنی


بُرگته بالا ونی سی چه به قیز

 مر چه کردم که تو تمدار ای تنی

 
بیل بیام تا چشمه سارت، کوگ در

 تا ...