آسمون اورلا،تویس بارون
ویرت برده دلمه به کوهسارون
...
از پیت ترنه یه شوت، تا کِرِ مینات
بو هل و میخک اپیته ز بن نات

تا نشست تویس تویس به سر و می هات
پر ابو ز مرواری، مرزنگ تی هات
...

ستین بختیاری