بنام خدا

 شجره نامه تش عبدلی ( عبدالعلی ) طایفه پبدنی توسط برادر عزیز جناب آقای خیبر امیری پبدنی تهیه و گردآوری شده است . ضمن تشکر و قدردانی از ایشان ، از هم تباران محترم به ویژه تش عبدلی در خواست می شود که در باره این شجره نامه از نظر کم وکاست و احیانا اشتباهات اعلام نظر بفرمایند .

با تشکر- حسین عبدالهی پبدنی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

     شجره نامه تش عبدلی بااتکابه خداوند متعال وهمت بلند بزرگان فامیل وباهمکاری آقای احمد علی نظری جمع آوری و تهیه و تنظیم گردیده است .به علت مخالفت بعضی از افرادتش عبدلی و دیگر تش های طایفه پبدنی از ذکر اسامی فرزندان اناث ( زنان و دختران ) خودداری شده است .

درضمن از عموم فامیل بزرگوار درخواست میگردد چنانچه نام شخصی از فامیل از قلم افتاده ویادرنوشتن آن اشتباهی رخ داده است،اعلام فرمایند تا اصلاحات لازم صورت پذیرد . امید است این شجره نامه بدست توانمند جوانان وآیندگان ادامه یابد و اسامی فرزندان ذکور به این شجره نامه اضافه گردد.   

                                                        برادر شما – خیبر امیری پبدنی بختیاری

 

     شجره نامه تش عبدلی ( عبدالعلی ) طایفه پبدنی بختیاری

     شخصی به نام عبداله از منطقه بیدهن وانشان خوانسار ، به سرزمین بختیاری مهاجرت کرده و در منطقه پبده سکونت یافت . روایت شده هر گاه کسی از دیار بختیاری به خوانسار می رفت ، فامیل و آشنایان عبداله از ایشان جویای حال وسلامتی وی می شدند و به گویش محلی می پرسیدند که: عبداله جونه ؟ یعنی آیا عبداله سلامت و سر حال و سر زنده است ؟ به همین علت ،عبداله جون نامیده شد و فرزندان ایشان هم به اولاد عبداله جون معروف گردیدند .عبداله جون جدو نیای سه تش ابدال ، عبدلی و ناصر است .  سه تش باقر ، باور و جمشید نیز به مناسبت خویشاوندی ، اتحاد وهمبستگی های ایلی به خاندان عبداله جون پیوند خورده و ایشان نیز به عبداله جون مشهور و نامیده شدند .       

اسامی اولادان عبدالله جون به شرح زیر می باشد:

                                               عبدالله        1

اززبان بعضی نام برادرش یدالله بود         احمد        2

                                                محمد        3

                                                 حیدر       4

                                  ( عبدالعلی ) عبدلی       5

            

               ------------------------------------------------

            بختیار 6     غلامعلی 7         نظر 8         برخوردار9

بختیاردارای 2 پسر رویک دختربود                     

 

                                      بختیار  6

                      ------------------------------------------

                      علی جون                            علیداد 

                       1-6                               2-6                        

1-6  علی جون دارای 2 پسر و 2 دختر بود(الله داد-خداداد)

1-1-6    الله داد دارای 3 پسر بود(فتاح –بختیار –برات )          

            الف -   فتاح دارای یک پسر بنام اسماعیل و 3 دختر بود

           اسماعیل دارای 4 پسر و6  دختر می باشد  (حسین - عبدل –جمال- بیژن )

           حسین کوشا دارای 4 پسر و2  دختر می باشد

           (پژمان-پیمان- رضا (ایمان)-فرزان )

            پژمان دارای یک پسربنام ( پارسا ) می باشد

     عبدل پبدنی دارای  3 پسر ویک دختر می باشد(فرشید –رضا –مازیار)

          جمال دارای یک پسر (جلال)و 2 دختر  می باشد.

           ب- بختیار دارای  2 دختر بود.

           ج – برات بدون اولاد از دنیا رفت.

2-1-6   خداداد دارای یک پسر بنام راه خدا (راه علی)و2 دختر می باشد.

   راه خدا (راه علی )دارای 3 پسر و3 دختر می باشد(فاضل –قاسم –مسعود)

  قاسم سعادتیان  دارای  یک دختر می باشد.

2-6  علیداد دارای  3 پسر ویک دختر بود(سوخته (سبزوار)-عباس-حسن قلی)

1-2-6  سوخته دارای 4 پسر و 3 دختر بود

(محمود-قربانعلی (تیمور)-ذوالفقار-اکبر)

 الف -  محمود دارای 3 پسر  و یک دختر می باشد( یدالله - صالح –غلامرضا )

1-   الف- یدالله عالی ور دارای 3 پسر و یک دختر می باشد

2-     (ابراهیم –حسین –عباس)

     حسین عالی وردارای  یک دختر می باشد.

   عباس عالی ور دارای یک پسربنام  (         )می باشد.

 2-الف –صالح عالی ور دارای یک پسر(حمید رضا )و 3 دختر می باشد

ب- قربانعلی  (تیمور) و ذوالفقار بدون اولاد از دنیا رفتند.

ج-اکبر خبیره  دارای 2 پسر و 3 دختر می باشد .(اصغر –عبدالرضا )

   اصغر خبیره دارای یک پسر بنام (محمد مهدی )و4 دختر می باشد

   عبدالرضا خبیره دارای 2 پسر ویک دختر می باشد(علی اکبر –مجتبی )

2-2-6  عباس دارای 5 پسر ویک دختر می باشد.

(1-محمد اسماعیل 2-محمدقلی 3-محمدحسین4 -محمدحسن(میرزا) 5-محمدعلی)

1-محمد اسماعیل امیری دارای یک پسر بنام (احمد) می باشد.

   احمد امیری  دارای  3 پسر ویک دختر می باشد.(سعید –رضا –محمد)

   سعید امیری  دارای یک دختر می باشد.

2 – محمد قلی امیری دارای 4 پسر می باشد  (مرتضی –القاس - طهماسب-فریدون)

   ( مرتضی والقاس وطهماسب درکودکی فوت کردند)

    فریدون شهاب نیا ( پبدنی ) دارای 3 پسر و2 دختر می باشد(مسعود-حسین –حسن )

3- محمد حسین امیری دارای 8 پسر و 5 دختر می باشد:

(ابوالقاسم-خیبر-علی قاسم-رستم-بهروز-محمدرضا-الیاس-ایرج)

 1-3 ابوالقاسم امیری دارای یک پسر بنام (بابک )و4 دختر می باشد

بابک دارای یک پسر بنام (امیر مهدی ) می باشد

2-3 خیبر امیر ی دارای یک پسر بنام (پیمان )و3 دختر می باشد

3-3 علی قاسم امیر ی  دارای 3 دختر می باشد.

4-3 رستم  امیری  دارای یک پسر بنام (رضا )ویک دختر می باشد.

5-3 بهروز امیری  دارای یک دختر می باشد

6-3 محمد رضا امیری  دارای یک پسر به نام( کوشان) می باشد

7-3 ایرج درکودکی فوت کرد

4-محمدحسن (میرزا)دارای4 پسر و2 دختر می باشد.

(عبدالحسین (درنوجوانی فوت کرد)-قدرت الله (درکودکی فوت کرد)-حبیب الله -عزت الله )

   حبیب الله امیری دارای 2 پسر و3 دختر می باشد(ستار و امیرعباس)

   عزت الله امیری  دارای 2 پسر ویک دختر می باشد( امید- امیر حسین )

5- محمد علی امیری دارای 2 پسرو7دختر می باشد

   (روح الله (درکوکی فوت کرد)- مراد(حاجی ))

3-2-6  حسن قلی دارای 5  پسر بود

(1- علی حسن  2- سیف الله  3- جانقلی    4- الله یار     5- علیداد  )

1-3-6  علی حسن جمالی امیری  دارای4  پسر و3 دختر می باشد.

 (یعقوب(علیرضا)-محمد-حسن –قاسم )

1-یعقوب (علیرضا )جمالی امیری دارای  3 پسر ویک دختر می باشد

      (موسی –میثم –مصطفی )

2-حسن جمالی امیری  دارای یک پسر بنام (میلاد)ویک دختر می باشد.

3-قاسم جمالی امیری  دارای یک پسر بنام (محمد)ویک دختر می باشد.

4- محمد جمالی امیری  درجوانی فوت کرد.

2-3-6  سیف الله و جانقلی بدون اولاد ازدنیا  رفتند.

3-3-6  الله یار امیری دارای 6 پسر و2 دختر می باشد.

(1-            ابوالفتح 2- علی فتح 3- الله داد 4- خداداد 5- شنبه 6- نورالله )

1-     ابوالفتح امیری دارای 3 پسر ویک دختر می باشد(مجید –جواد-حمید)

 

مجید امیری دارای یک دختر می باشد.

جواد یک پسر به نام پارسا دارد.

    2- علی فتح امیری دارای 3 پسر و3 دختر می باشد(مصطفی محسن-مسلم )

 

 

 

مصطفی یک دختر دارد.

   3- الله داد امیری دارای 4 دختر می باشد (2 دختر ازاو فوت کرده است)

        4-خداداد امیری دارای دو پسر به نام (حسین و علی )و 2 دختر می باشد.

    5- شنبه امیری (درجبهه جنگ بین ایران وعراق به شهادت رسیدند)

    6- نورالله امیری دارای یک دختر و یک پسر به نام پویا می باشد.

4-3-6  علیداد چراغی دارای 5 پسر ویک دختر می باشد.

(منوچهر-کورش –منصور –نادر-مهدی )          

    منوچهر چراغی دارای 2 پسر می باشد(محسن (درجوانی فوت کرد)ومسعود)

   کورش چراغی دارای یک پسر بنام (کامیار )ویک دختر می باشد.

 

 

 

7- غلامعلی

----------------------------------------------------------------

الهی      فدالله (فتح اله)      گرگعلی       نجف      معصوم علی       یوسف   

1-7           2-7              3-7        4-7             5-7            6-7

1-7  الهی دارای 3 پسربود (جابر-نامدار-جبار)

نامدار یک دختر داشت وجبار بدون اولاد ازدنیا رفت

جابر دارای 2پسر و2دختر بود(حیدر-مهنا)

مهنا بدون اولاد ازدنیا رفت

حیدر دارای 3 پسر و  4 دختر می باشد. ( سوار علی –حسن آقا-پیرزاد)

1-1-7             سوارعلی امیری دارای 7 پسر ویک دختر می باشد.

1-1-8              (علی(الهی )-نامدار – ناصر – حمید– مجید – جابر – غلام  عباس (اقبال) )

1-1          علی(الهی)امیری دارای 3 پسرو3 دختر می باشد(رضا – مصطفی – مهدی )

1-2          رضا امیری دارای یک دختر می باشد

2-1          نامدار امیری دارای 4 پسر و3 دختر می باشد

2-2          ( اکبر-  اصغر- عباس – روح الله  )

3-1          ناصر امیری دارای  4 پسر و3 دختر می باشد

3-2          ( محمد- امین  - حسین  - حامد )

4-1-  حمید امیری دارای 2 پسر و4 دختر می باشد (مسلم –مهران )

5-1 -  مجید امیری دارای  2 پسر ویک دختر می باشد (  سعید – حسن  )

 6-1 -  جابر امیری دارای 3 پسر ویک دختر می باشد ( وحید- فرید- رضا )

7-1  غلامعباس امیری (اقبال) دارای  2 پسر می باشد ( علی اکبر- امید )

2-1-7حسن آقا  امیری دارای 3 پسر ویک دختر می باشد ( نادر- صا بر – برزو )

1-   نادرامیری دارای 4 پسر و2 دختر میباشد( مرتضی – مجتبی –هادی –علی  )

    مرتضی امیری دارای یک دختر می باشد.

2- صابر امیری دارای 3 پسر و 2 دختر می باشد ( سجاد – سعید – سینا )

 

 

سجاد دارای یک دختر است.

3- برزوامیری دارای 3 پسر ویک دختر میبا شد (احسان – میثم – عرفان  )

3-1-7پیرزاد امیری دارای 6 پسر و  7 دختر می باشد

( افراسیاب  ( فردوسی  ) - فایز- حسین – محسن  - مسعود – علی  )

1- افراسیاب (فردوسی)امیری دارای یک پسر بنام (میلاد) و2 دختر می باشد

2- فایز امیری دارای 2 پسر و2 دختر می باشد ( افشین – محمد مهدی )

3- حسین امیری دارای 3 پسر می باشد (رشید- رامین  - امیر )

4- علی امیری دارای یک پسر بنام (ابوالفضل ) می باشد

2-7 فدالله دارای یک پسر بنام (امیر ) و2 دختر بود.

امیر دارای 2 پسر ویک دختر بود ( نوروز – نظر )

الف2-7 – نوروز دارای 2 پسر و 4 دختر بود (شا مراد- غلامعلی )

1-الف – شامراد دارای 3 پسرویک دختر بود(امیر قلی – بهارآقا-حسین آقا )

       1  -1-الف  امیر قلی دارای 5 پسر و3 دختر می باشد

          (پرویز – هرمز – فا ضل- مظفر – خزعل )

2-   پرویز امیری دارای 4 پسر و3 دختر می باشد

3-     (علیرضا-محمدرضا-غلامرضا-حمیدرضا)

4-   هرمز امیری بدون اولاد ازدنیا رفت .

5-   فا ضل امیری دارای یک پسر بنام (فرزاد ) و4 دختر می باشد.

6-   مظفر امیری دارای یک پسر بنام (محسن )ویک دختر می باشد.

7-   خزعل امیری دارای 2 دختر می باشد.

2-1-الف بهار آقا بدون اولاد از دنیا رفت

3-1-الف-حسین آقا امیری  دارای یک پسر بنام (عسگر )می باشد

عسگر امیری  دارای یک پسر بنام (فرشاد ) و2 دختر می باشد.

ب- غلام علی امیری دارای 5 پسر  و4 دختر می باشد.

      ( قپانی –شهربان –شهریار –سیاوش –حسینعلی )

1-       قپانی امیری دارای یک پسر بنام (سلطا نمراد) و 2 دختر می باشد

 سلطانمراد دارای 2 پسر ویک دختر می باشد( نوید – سعید )

2 – شهربان امیری دارای 4 پسر و 2 دختر می باشد

    (حاجت مراد- محمدمراد- احمد مراد – مسلم )

 

    حاجت مراد امیری دارای 4 دختر می باشد

  محمد مرادامیری دارای یک پسر بنام (آرمان ) ویک دختر می باشد.

       3-شهریار امیری دارای 3  پسر و 2 دختر می باشد

         (شهاب  شاهین –شهنام )

     شهاب امیری دارای2 دختر می باشد

     4-سیاوش امیری دارای 4 پسر و 5 دختر می باشد

          ( سیامک – امین – داود- مهرداد)

  سیامک امیری دارای دو پسر بنام های (علیرضا و سهیل ) ویک دختر می باشد. امین امیری دارای یک پسر بنام امیر محمد است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-حسینعلی امیری بدون اولاد از دنیا رفت .

ب -2-7   نظر دارای  5 پسر و 2 دختر بود

     (علی – خدامراد- فدالله- یوسف علی – ولی آقا)

1- علی دارای 4 پسر و  2 دختر می باشد.

      (احمد علی- صفر علی- علی خون – علی کرم )                    

  1-1  احمد علی نظری دارای 2 پسر و2  دختر می باشد (هوشنگ – ایرج )

    1-    هوشنگ نظری دارای یک پسر بنام (امیر) و2 دختر می باشد.

    2-    ایرج نظری دارای 2 پسر ویک دختر می باشد ( علی –عارف )

2-1 صفر علی نظری دارای 4 پسر و3 دختر می باشد

        ( بهرام – جهانگیر- جهانبخش –بهمن )

    1- جها نگیر نظری دارای یک پسر بنام (محمد) ویک دختر می باشد

    2- جهانبخش نظری دارای 2 دختر می باشد.

    3- بهمن نظری دارای 2 دختر می باشد.

3-1 علی خون نظری دارای 5 پسر می باشد.

      (شاپور-شاهرخ –جهانشاه –شهریار –شهرام )

    1-شاهرخ نظری  داراییک پسر بنام مهیار و ١ دختر

می باشد.    2 - جهانشاه نظری دارای یک پسر بنام ( امیرارسلان ) و3 دختر می باشد.

    3- شهریار نظری دارای 2 دختر می باشد.

    4- شهرام نظری دارای یک پسر بنام کسرا و٢ دختر می باشد.

4-1 علی کرم نظری دارای 2 پسر و2 دختر می باشد (عبدالحمید – فرید )

      1- عبدالحمید دارای یک پسر بنام (فرید ) می باشد

      2- فرید درجوانی فوت کرد.

  خدامراد نظرزاده  دارای یک پسر بنام (حسن )ویک دختر می باشد

حسن نظرزاده  دارای 3 پسر می باشد(کامبیز –تورج – سهیل )

کامبیز یک پسر بنام ایلیا دارد.

تورج نظرزاده  دارای یک دختر می باشد

3-یوسف علی وفدالله بدون اولاد از دنیا رفتند

4- ولی آقا بابادی دارای   3 پسر ویک دختر می باشد.

      ( برزو ( غلام )- حاجی – علی (علیمراد))

1- برزو(غلام )بابادی دارای یک پسر بنام (دانیال )و2 دختر می باشد.

2- حاجی بابادی دارای 2 پسر می باشد ( سپهر – سروش-امیر سالار )  

3- علی بابادی (علیمراد) دارای یک دختر می باشد.

3-7  گرگعلی دارای 4 پسر بود

( 1- خون علی  2 –رحیم علی    3- بیرم علی   4- مراد علی )

1-3-7   خون علی دارای ٣ پسر ودو دختر بود(حسن علی  -عباس علی )و صحنعلی که در جوانی از دنیا رفتند .

     الف – حسن علی دارای یک پسر بنام (محمد علی )و 2  دختر می باشد.

         محمد علی (مهدعلی ) امیری دارای 5 پسر و3 دختر می باشد

         ( لهراسب – نورعلی – رمضان – عزیز الله  - خیرالله  )

      1- لهراسب امیری دارای ۴ پسر و3 دختر می باشد

          (مهدی (درجوانی فوت کرد)  - هادی – محمد و حمیدرضا )

      2- نور علی امیری دارای یک پسر بنام (احمد) و2 دختر  می باشد.

      3- رمضان امیری دارای یک پسر بنام ( حسین ) ویک دختر می باشد.

      4- عزیز الله امیری دارای 2 پسر می باشد ( مصطفی – محمد )

      5- خیرالله امیری دارای  2 پسر می باشد ( محمد مهدی – علی )

      ب- عباس علی بدون اولاد از دنیا رفت.

2-3-7  رحیم علی دارای 3 پسر و 2 دختر بود (حمزه علی – راه علی – زلف علی  )

 الف – حمزه علی دارای یک پسر بنام (سهراب ) و5 دختر می باشد

     سهراب امیری  دارای 6 پسر و 4 دختر می باشد.

     ( گودرز-محمدرضا –محمود- اکبر –محمد –سعید )            

   1- گودرز امیری دارای 2 دختر می باشد

     2- محمد رضا امیری دارای یک پسر بنام ( دانیال ) می باشد

     3- محمود امیری دارای یک پسر بنام (پدرام ) می باشد

     ب- راه علی دارای 6 پسر و2 دختر می باشد

       (جهانگیر –داراب – مهراب –جهانبخش – الله بخش –کاووس)

  1- جهانگیر رحیمیان دارای 3پسرو5دختر می باشد( اسماعیل – اکبر –علی )

           اسماعیل رحیمیان دارای یک دختر می باشد.

  2- داراب رحیمی نسب دارای یک پسر بنام (ایرج ) و4 دختر می باشد

  3- مهراب رحیم نژاد دارای 5 پسر و2 دختر می باشد

    ( شهرام –شاهرخ (درجوانی فوت کرد)-بهرام – اصغر –جواد )  

 شهرام رحیم نژاد دارای 2 پسر ویک دختر می باشد ( بهنام – امیر حسین )

 بهرام رحیم نژاد دارای یک پسر بنام (علیرضا ) می باشد.

4- جهانبخش رحیم نژاد دارای 3 پسر و4 دختر می باشد( محمد -قاسم -رضا)

     5- الله بخش رحیم نژاد دارای 2 پسر و3 دختر می باشد ‌( حجت الله – سجاد  ) 

   حجت الله رحیم نژاد دارای یک دختر می باشد

6- کاووس رحیم نژاد دارای یک پسر بنام  (مهدی ) و2 دختر می باشد.

ج – زلف علی دارای یک دختر بود .

3-3-7  بیرم علی دارای 2 پسر ویک دختر بود ( گرگعلی  - شکر علی )

     الف – گرگعلی بدون اولاد از دنیا رفت .

     ب- شکر علی امیری  دارای  2- پسر و 4 دختر می باشد

      ( یوسف – اسکندر (درکودکی فوت کرد))

  یوسف امیری دارا ی 4 پسر و5 دختر می باشد(رحمان –رسول–مصطفی – مجتبی )

  4-3-7  مراد علی دارای یک پسر بنام (دوست علی ) و 2 دختر بود.

       دوست علی پبدنی دارای 6 پسر و 3 دختر می باشد

      (خسرو – اسفندیار –ابراهیم – اردشیر-عیدی محمد- بهمن )

       خسرو پبدنی دارای 5 پسر و 5 دختر می باشد

      (منوچهر –داریوش-بهرام  - کورش – بهروز )

1-1  منوچهر پبدنی دارای یک پسر بنام  (محمد ) و2 دختر می باشد.

 2-1 داریوش پبدنی دارای  2 پسر ویک دختر می باشد( کیانوش – کیارش )

 3-1 بهرام پبدنی دارای یک پسر بنام ( رضا ) ویک دختر می باشد

 4-1 کورش پبدنی دارای یک دختر می باشد.

  2- اسفندیار پبدنی دارای 2 پسر و5 دختر می باشد ( گشتاب – بابک )   

   1-2  گشتاسب پبدنی درجنگ بین ایران وعراق به شهادت رسید.

   2-2  بابک پبدنی دارای یک پسر بنام (گشتاسب ) و 2 دختر می باشد.

 3- ابراهیم برومند فر دارای 6 پسر ویک دختر می باشد

        ( مهران – پژمان –پیمان - ایمان –ارسلان – اشکان )

1-3  مهران برومند فر دارای یک پسر بنام (محمد ) می باشد

2-3 پژمان برومند فر دارای یک دختر می باشد

3-3 پیمان برومند فر دارای یک دختر می باشد.

4- اردشیر پبدنی دارای یک پسر بنام ( مهدی ) و 3 دختر می باشد.

5- عیدی محمد پبدنی دارای یک پسر بنام (نوید ) و2 دختر می باشد

6- بهمن پبدنی دارای 2  دختر می باشد.

4- 7  نجف دارای یک پسر بنام (کپری ) ویک دختر بود.

 کپری دارای 3 پسر ویک دختر بود ( نصرالله – رحم خد ا- کلبعلی )

1- نصرالله دارای 3 پسرو 4 دختر بود( اسدالله –امان الله – شمس الله )

1-1          اسدالله امیری دارای 3 پسر ویک دختر  می باشد.

        ( فیض الله – ولی الله – علی  )

     الف – فیض الله جمالی  دارای 4 پسر و2 دختر می باشد

          (فرشید –فرشاد- فربد-امیر بهادر)

        ب- ولی الله امیری دارای 4 پسر و 4 دختر می باشد.

        ( فرزاد-بهزاد-یحیی –مهرداد)

      فرزاد امیری دارای یک دختر می باشد

       بهزاد امیری دارای یک پسر بنام (حسین ) ویک دختر می باشد.

     ج – علی امیری دارای 3 پسر و3 دختر می باشد

            ( محمد  - مجتبی  –ایمان (دانیال ))

     2-1   امان الله امیری دارای 4 پسر ویک دختر می باشد

            (غلامرضا –رمضان –علیرضا-امیر (درنوجوانی فوت کرد))

الف – غلامرضاامیری دارای یک پسر بنام(پوریا ) و 2 دختر می باشد

 ب- رمضان امیری دارای 2 پسر و 2 دختر می باشد( امید – احمد)

    3-1  شمس الله امیری  به دلایل نا معلوم ترک دیار کرد .

2- رحم خدا نوروزی  دارای یک فرزند بنام (شکر خدا) می باشد

 شکرخدا نوروزی(نوروز زاده) دارای 4 پسر و ۴ دختر می باشد(نورالله – عبدالله- علی -رضا  )                  

1- نورالله نوروزی دارای یک پسر بنام (نوید)و 2 دختر می باشد

2- عبدالله نوروزی دارای یک پسر بنام (ابوالفضل - محمدرضا ) ویک دختر می باشد.

3- علی نوروزی دارای یک پسر بنام (محمد مهدی ) می باشد.

4- رضا نوروزی دارای یک پسر بنام (امیر حسین ) می باشد.

3- کلبعلی بدون اولاد ازدنیا رفت.

5-7   معصوم علی بدن اولاد ازدنیا رفت

6-7   یوسف در بیشه پوران استان لرستان سکونت گزید

8- نظر دارای یک پسر بنام ( علی ) ویک دختر بود.

  علی دارای 2 پسر ویک دختر بود ( محمد  - رمضان  )

1-8     محمد دارای یک پسر بنام ( درویش ) بود.

   درویش دارای 3 پسر بود ( پنج علی – چراغ علی – شلال )

الف – پنج علی دارای یک پسر بنام (مهر علی ) بود

         مهر علی دارای 2 پسر ویک دختر می باشد ( سبزوار –فرامرز )

1- سبزوار امیری دارای یک پسر بنام (غلامرضا ) و8 دختر می باشد.

 2- فرامرز امیری دارای 3 پسر و2 دختر می باشد 

   ( علی – بهنام – بهزاد (درجوانی فوت کرد ))

 

   بهنام یک پسر به نام بهزاد دارد.

    علی امیری دارای  یک پسر بنام ( امیر حسین ) ویک دختر می باشد.

ب-  چراغ علی دارای یک پسر بنام ( شیر علی ) و2 دختر بود.

       شیر علی بدون اولاد از دنیا رفت .

ج – شلال دارای یک پسر بنام ( کلوسی ) بود

     کلوسی دارای 2 دختر بود

2-8  رمضان دارای یک پسر بنام ( جولی ) ویک دختر بود

 از اولادان نظر چند خانواری که از اولادان کرم می باشند دردوراهان لردگان زندگی می کنند.

9 – برخوردار دارای 3 پسر بود ( حبیب الله – نبی الله – حیدر )

1-9  حبیب الله بدون اولاد از دنیا رفت

2-9  نبی الله دارای 2 پسر ویک دختر بود ( نور محمد – ملک محمد )

الف نورمحمد دارای یک پسر بنام ( سلطانعلی ) ویک دختر بود

  سلطانعلی دارای یک پسر بنام (جون علی) بود که در کودکی فوت کرد.

ب – ملک محمد دارای یک پسر بنام ( عبدالله (عبدالرضا))بود .

     عبدالله (عبدالرضا ) دارای 3 دختر بود .

3-9   حیدر  دارای 2 پسرو یک دختر بود ( عبدلی – عبده خلیل )

الف – فرزندان عبدلی به روستای گوشه نزدیکی های فارسان کوچ کرده وبنام فامیلی غفاری درروستای گوشه زندگی می کنند.

ب- عبده خلیل به فلاردخان میرزا کوچ کرده ودارای 2 پسر بود

      ( مصطفی – ابو تراب )