بخت خفته

 

خفتیده همی بخت ز یاران خبری نیست        پژمرد شقایق که ز باران اثری نیست

 

سر زیر فرو برده ز غم لاله به کهسار         دانست  ز خار سر ایوان ثمری نیست

 

ره جوی شتابان به خم شب زده راه           محتاج به شبتاب که در ره قمری نیست

 

در بزمگه حرف همه رستم دستان              در رزمگه کار دریغا نفری نیست

 خشکیده سر آب تن خاک سراسر               زخمی زدم نور دریغا سپری نیست