رهدم که سر وارگه خیالت بونم بار
تالی ز میا ترنته دیدم به کد دار

اوشونه دم باد ابازست ور تیم
آفتم که نشون هشتیه سیم باز به کهسار

ستین بختیاری