کودکی های قشنگی داشتیم یادش بخیر 
خانه را از خاک و سنگی داشتیم یادش بخیر

سفره ها پر بود از دستان گرم و نان نرم
در کنارش آب و رنگی داشتیم یادش بخیر
...
در جوار کلبه عشق و صفا در کوهسار
مأمن شیر و پلنگی داشتیم یادش بخیر
..
آسمان دل به دور از دستهای ما نبود
هر ستاره خود به چنگی داشتیم یادش بخیر

قصه های شب ز رستم بود و از اسفندیار
غصه از سهراب جنگی داشتیم یادش بخیر
..