... وا زینه و بچه یل رهدم به هونه خورزمارم و ز اوچو وا
 زینس رهدیم به مال آفلامرز.
 زیر بهون جا وندن و رختخو ناهادن زیر تکی مون و ...
آفلامرز 5 تا دهدر داشت و یه کر؛ کرس کوچیره همه
 بید. نومس خداداد بید و چینا یکونه  بید و همه اخواستنس
، فغر بید و لوس و ننر! انشست،  اوریستاد، اورکند،
 دراز ابید، اره
د سر چل، اپهرست به لم، اوید پیش مون ارهد پشت  
سرمون، کله هونه اورداشت، دست منه جیو یکی دیه
 اکرد و ...
تا رهد پشت سر خورزمارم و کلهسه(کلاهش را) ورداشت، 
غارنید و گد: هی بوو! یو دو تا گلاله داره! هی یو ...
زینه خورزمارم پیل نیشت به میرس و ... ز هم سو دیه
 نه گلاله سی خورزمارم مند و  نه مل! زینس نم چواس 
کرد که منجا سرس کل وابید و بی گلاله و ...
ستین بختیاری