ای دریغا همتباران ایل کو؟

رفت و آمدهای با فامیل کو؟

کو شجاعت کو بهم پیوستگی؟

کونشانی زان همه همبستگی؟

تاکه می افتم بیاد ایل ومال،

میزند بر راه عقلم این سوال؟

مردمان ایلیاتی مرده اند؟

یا که ایلم رااز اینجا برده اند؟

ارسال کننده سروده: محزون