ز پاها پتی، مینه هارا، دلاپس هدم
ز هورا* پتی، مینه بارا، دلاپس هدم

تلا* هیرد* و استیم* ونده*، بهونا* به گل
ز افتو نشین، بی سر و سا، دلاپس هدم
...
ز اَورا مزا*، رود بی جون و دشتای هُشک 
ز سیلا تیا*، سی باهارا*، دلاپس هدم
...
از پاهای برهنه، میان خارها، دلواپسم
از کیسه(آرد) های خالی، میان بارها، دلواپسم
تل = چوب عمودی میانی سیاه چادر
هیرد= خرد، شکسته
استیم= چوب افقی نگهدارنه سیاه چادر
ونده= افتاده
بهون= سیاه چادر
گل= خاک
ز اورا مزا= از ابر های نازا
ز سیلا تیا= از نگاه های چشم ها(نگاه چشمان)
باهارا= بهاران

setin bakhteyari