جُوُم دهرسته، ذاتم خه نپهرست 
جدا وستم، ز ریشه خه نبهرست

ایر وستم ز اسبم، اصلمه هد
که هرگش تال بختم وا نه دهرست

ستین بختیاری