سیچه...!

سیچه تا وُرپا هدیم، کس نید هُمپا و وابامون
سیچه تا تنمون درسته، کس نیاهه سرِ جامون

سیچه بنگی نی زنیم تا زنده ایم ور یک به شادی
بنگ و کیک و گاگریوه، چی کنه سی مرده هامون

ستین بختیاری