نی خومت چینا به مو برد ای ونی 
غر و لند و حرف پر درد ای زنی

نی درا سی مو دیه هرسی ز تیت 
سیل او تیهات به مو سرد منی

تیگته کِر کردیه به مو سیچه
هی به فرگت سی مو تمدار ای تنی
...