تیامه هرس و حین پر کرد زدیریت
به دل وعده ادم بینم گل ریت
به دل وعده ادم تا تی گره جا
یه دم یادم بکن تسکین دل با
از:محزون