منی نی خوی که دل یاهه به سیلت
منی دیدار و گفتی نید میلت

تیاته زم گرهدی ور شو شه
منی سنگین اویده درف کیلت