دالو ماه بناز سر س بکار خس بید و دمدال اکرد و دهونس هم اجهمست. سروناز هم که هی سر بکار دیرون بید ترکست و رهد تیس و گد: دالو! چه اخوری؟ دالو ماه بناز سرسه بلند کرد و بس گد: تَک ِ تیمه!

ستین بختیاری