با سپاس از همتبار ارجمند، جناب محزون و ارسال سروده زیبای زیر:

تفنگت حسن موسی لول چار تراشه

 جنس مجمت نقرینه هی پر زلاشه

تفنگت حسن موسی وندیس به شونت

هزارو یک کل گرید کرده نشونت

 

حسن موسی:تفنگ پوز پر یا سر پری با لول چند ضلعی وبلند است بابرد زیاد که زمان رضا شاه از روس وارد ایران شد وهم اکنون هم در ایل بختیاری دیده میشه.