پازن هزار و یک، گرهده بس کل 
تفنگس وا بنگ نوید، وسته سر گل

...

ای صیاد، کهنه صیاد، بشمار شکالت
تا نیا بنگی ز غم به کوه و مالت

ای صیاد، کهنه صیاد، غُیُم بنه پا
روز شیم و تله لرک سی کر بی دا

...
ستین بختیاری