ستین سلام، این شعرت حالمو عوض کرد. ازاین شعرات بیشتر برامون بذار.


چه خشه شو مهی پا تش وتنگی

درد دل حالی کنی سی همدرنگی


چه خشه تش بکنی به لیک بردی

تش بلازی بکنی دورس بگردی


با سپاس فراوان از محزون گرامی