ز دست تیا، دل نداره زهشت
ز هر چه که دیده به دل داد و هشت

کُلوس کرد و انگست کش مال و ایل
هویری ز هرس و ز هین سیس ششت