شَو اویده سرد و تاریک و زمند
تا که دید افتو درهده، باره وند
...
چاله گرمی نه به مال دل نهاد
تش بلازی، ترس شونه اشکناد

بال چاله سینه چی تش زون گُشید
دَور یک، دل ها به گرما سر کشید

چنچنه ها و متل، وا دنگ و فنگ
شَو نه واداشته به سی دلهای تنگ

شو نشینی بال چاله چه خشه
گرمی انگشت سهرون ز تشه

دل ز گرما هونه هاتون لِست نهاد
ور منه مال دلا آوید شاد
...

ستین بختیاری