... سیس کلو بیدم و غلوه اخواستمس؛ غلوه تر ز تیام! ار یه روز نی دیدمس،
 روزم چی شو تاریک ابید و دلم چی بستکون غم و و غصه پر! کاشکی که
 هیشکی  مون گپ  نی بیدیم تا دووارته چی نیاتر و کوچیریامون وا یک بازی
 اکردیم و اخوندیم  و جور دو تا بالنده وا یک و سی یک اخوندیم و ... تا گپ
 وابیدیمه دیه ز ورم «اگروسه» و ری اگره و ... همس ز منه مال، ز پشت
 برد، ز سر دار...
 اپاییدمس و تی اوندم بس تا دلم آروم بگره...
«شاه بانو»دهدر قشنگ و نشمین بید. هو ز درگل سر به زیر و 
«زک تی دار» دا- بوو دار مالمون بید. خوم و خُس، همدا بیدم؛ هندا یک
 زمار آویدیم بی. شاهبانو دم مال کنون به گرمسیر زمار اوید و مو به رسیدن
 به ایلاق. وا یک گپ اویدم و وا یک منه یه مال و منه رهرو و ... زنده ای 
کردیم. وا یک دندلوش اکردیم و ...هر سا وا یک کار داشتیم منه مال بنگ
 یک اکردیم و ارهدیم تی یک تا یو که پارسال که بنگس کردم و گدم: شاه بانو
 بند دندلوشه بستم به دار بیو بوازیم و جواومه نداد! دووارته چند کرت دیه 
بنگس کردم و یه هو داس ز زیر بهون زید به در و گد: ستین! مر تو بچه 
کوچیری که اخوی دندلوش بوازی؟ مر تو کار نداری؟ هر و گا نداری که
 بچارنی؟ شاه بانو کار داره! و ...
یه کرت هم رهدم دم بهونسون که بنیهرم چسه، داس زید به در و پیل بم نیشت 
و گد: مر چند کرن وا بت بگوم؟ رو پی کارت! تو و شاه بانو دیه بچه کوچیر
 نیدین و ...
یو گدشت تا یه روز که شاه بانو رهد سر چشمه و مو هم دز بهداری رهدم ز
 پیس و بس گدک: شاه بانو په سیچه دیه وا بازی نی کنی؟ په دات پسه وام
 چپ وسته؟ ... شاه بانو گد: دام گده که ستین دیه جغله گپی وابیده و پشت لوس
 مل سوز کرده و نوا دیه واس بوازی... زیتر ز تیم رو ار دام دیدمون اکشم ...
رهدم به مال و آینه نه ز منه هورجین دراوردم و نیشتم بس؛ دیدم مل ها پشت
 لوم تنک سوز کردنه و فهمستم که مو هم سویل دارم و دیه پیایی هدم و ...
ستین بختیاری