چی مشک سر ملار آر و برم کرد

ورداشتم به دَندِلوش، اَو به سرم کرددومه زید، کَرُمه گرهد، وندم دَمِ کارد

سی کالک دِردُم ز یَک، هُشک و تَرُم کرد
ستین بختیاری