دفک زید سر چشمه دل، نشست
به تیری ز مرزنگ شه، رهمه بست

لو تشنه مندم دو تی ری به او
ز جون وا بنم دل، بشورم دو دست
ستین بختیاری