...به دالو طلا اگدیم بوتی؛ چینا دا، دا، داس، کیچی بوو دام بید؛ سی هیم یو بس اگدیم بوتی. هرسا ارهدیم به مال ابردم به هونس و گرم اگرهدم و غلوه چی بم اداد. یه کرت به کوچیریام که رهدم به مال، بردم به هونس و شو واداشتم. صحو که ز خو وریستادم پورین(پلک)تیام دیسستن بی به یک و ز نی ورچکستن؛ تا چینون دیدم غارنیدم که بوتی طلا تیام کور وابیدن و ... بوتیم طلا که داشت پا ملار مشک دونه ازید اوید تیم و گد: رودم نترس هیچیت نید هلا پورین تیاته واز اکنم. گیل میناسه وا اَو گرم تر کرد و ورسایید به تیام اما واز نوابیدن.

رهد در بهون بنگ مال زوالی کرد: نواتی های، های های ی ی ی... نواتی هم ز منه مال سون گد: های های های ی ی بوتی طلا چته؟ چنی یه؟بوتی طلا گد: یه تُک پا بیو و رو! یه تک پا بیو و رو! ...زیتر ... زیتر ...

نواتی به غیرکش خوسه رسوند. تا رسید بوتیم طلا گد: دهدرم نواتی؛ منه مال مون زینه «شیر بده» و «دهدر زا»(کسی که دختر زاییده باشد؛ بعد فهمیدم که نواتی به تازگی زایمان کرده و دختری به دنیا آورده بود) نداشتیم چاره ناچار بیدم بنگت کردم؛ هلا ز شیرت چن تا تُک به تُکن منه تی هیم جغله هو.

نواتی گد: دالو طلا مو ریم نی وراهه یو جغله ای هد بیل به تکنم منه یه پیاله اسو بریز منه تیاس. بوتیم طلا گد: دهدر وا گرماگرم بووه که درمونس بکنه ار بریزیس منه پیاله سرد ابووه و دیه فاده نداره؛ ای جغله که تیاس دیسستنه به یک و هیچ جانه نی بینه!

نواتی راضی وابید و لیف پستونسه گرهد منه تیام و چن تُک شیر رهد منسون. شیرس گرم گرم بید ...

نواتی رهد و چی تول نکشید که تیام واز وابیدن ... اسو فهمستم که زنگل بختیاری چنی چیدون و زیرکن و شیر دهدر زا هم چندی دواییه! .... ندونم شیر کرزا هم دوایی هد یا نه! ایسا دونین؟

ستین بختیاری