تُر ِ[1] فرهنگ ز تی[2] زون[3] ای گدرته[4] - ایر[5] فرگی[6] به دل وا[7] یار و بخته[8][1] - راه، گذر، راه رسیدن

[2] - نزد، پیش

[3] - زبان، گویش

[4] - می گذرد

[5] - اگر

[6] - فکری، اندیشه ای

[7] - با

[8] -بختیاری