[1] - انتهای زمان عصر، تاریک روشنایی عصر

[1] -در آمدن، طلوع

[1] - ستاره شامگاهی

[1] - خورجین کوچک برای نگهداری لباش

[1] - تکه، پاره

[1] - شکسته اش را

[1] - moleبلندی، تپه ی کوچک

[1] - aw bedaroonمغرب، محل غروب خورشید

[1] - پایش

[1] - به سنگی

[1] - با سر افتاد

[1] - روی زمین، روی خاک

[1] - خط پیشانی، میان پیشانی

[1] - خُرد، تکه تکه

[1] - تکه ی بزرگش

[1] - اندازه پشت یک ناخن

[1] -پیدا،آشکار

[1] - خون فوراه کرد، خون پاشید

[1] - رویش، صورتش

[1] - چشم هایش را گرفت

[1] - با گوشه مینا

[1] - نگاه کرد

[1] - ندیدش

[1] - ماه

[1] - زمین خوردن، سکندری خوردن

[1]  - رها شد، آزاد شد

[1] - غروب کرد

[1] - ماه را

[1] - بیابد، پیدا کند

[1] - آن سو

[1] -دختران

[1] - mahne didiماه را دیدی؟

[1] - آری! آری!