سزاری هونس بال او رو بید. هر کی اخواست که بروه سی لالی واسکه ز تی هونه سزاری بگدرتن چینا هونس بال گدار بید. یه پاره که شو امند هونه سزاری شو شومسه و صحوس هم ناشتاییسه اخرد و اسو که اخواست بروه، واسکه سزاری بکنس به کول و ز او بنس زواله و ورگرته. دیه همه ایشنهدنس؛ چه هونون که مفت خر(خور) بیدن نونسه مفت اخردن و ز کولس سواری اگرهدن و چه هونی که به روزگارس افسوس اخردن!...

دیه هر کی جور سزاری نون و کولسه مفت و ساده انهاد به خذمت مردم بس اگدن: سزاری مهمون به کول کش و یو اوید یه زبونزی سی مردم منه بختیاری...  

ستین بختیاری