چم یا معنی واژه تنگ tang در نوشته بختیاری زیر چیست؟
... ز تنگی، پسین تنگ، همبونه تنگاتنگ پر ز بلیط کردم و نهادم بار قاطر و تنگسه ور کشیدم و ز تنگ تینا زیدم به در. ز بخت بد منه ره، ته گیوم ادهره و تنگه پام زهم ابووه و ...

ستین بختیاری