دلاپس هدم= دلواپسم

ز پاها پتی، مینه هارا، دلاپس هدم
ز هورا پتی، مینه بارا، دلاپس هدم


تلا هیرد و استیم ونده، بهونا به گل
ز افتو نشین، بی سر و سا، دلاپس هدم

...

ز اورا مزا، رود بی جون و دشتای هشک
ز سیلا تیا، سی باهارا، دلاپس هدم

...

ستین بختیاری