او اندول aw andool
... جاتون سوز، دو ش خُم و دو تا ز گویل رهدیم به کهرنگ. دلم تش ازید سی خردن اَو اندول awandool. ز چلگرد دو تا جیر وا دل و گرداله استیدیم. ری گدسه هم سی پیه به جیر استیدم... نشونی گرهدیم گدن ار او اندول اخوین وا بروین سی دشت لاله و خوربه؛ اوچو غلوه داره...
ماشینه نهادیم پا کُه و کوله پشتیانه(تربه هانه) ورگرهدیم و زیدیم به کُه. به کَد کُه که رسیدیم پر بید ز او اندول، سوز و خوش بو و قشنگ! به نیا بو نهادم به فاش(گل، گل ریزه) او اندولا و دیندا هم جاتون سوز، او اندولا غاو کردن بی؛ غاواسه وا نُک چقو کندم و خردم. خوشمزه و خوشبو بیدن. به آرمون چن سالم رسیدم!...
جاتون همه یارونه هالی کردیم و پیه به جیره منه کُه ره وندیم و ...
هیشکیمون نوم علمی او اندوله ندونستیم. ز هم چو به سه تا ز مهندسون کشاورزی بختیاری و همتبار زنگ زیدم و زسون پرسیم که : نوم علمی، فارسی و ... او اندول چنه؟ بدبختانه هیشکی سون ندونستن تهنا یکی سون گد: ای علف هو ز دسته کرفسیانه(از گروه کرفس) و نومی غیر یو نداره! گدم: په تو که بختیاری هدی و ای همه هم درس خوندیه و اواندوله هم ایشنی و ز هم خردیه و .. نی بید تا سوو نوم علمیسه بجوری یا یونه به دنیا وا هیم نوم هو بشناسونی؟ ...
به گل و بلگ و غاو قشنگ و خشبوس نیشتم و دلم سهد به غریوی مندس منه کهسار بهتیاری که نه خومون ایشنیمس و نه مهندسین کشاورزی مون و نه دنیا...
ایسا چه؟ ایشنینس؟ زس خردینه؟ تُمس زیر دندونتون هد؟
ستین بختیاری