... جنگ وست. جنگ سر یه دپن زمین بید! هو اگد تو یه گُم بیشتر گرهدی و یو اگد نه! ...بنگ تفنگ بید که گوشه کر اکرد و شلک تیر و برد بید که به لاش و سر جنگ کنون ابارست. جنگ کنون یا منه سنگر بیدن و یا نمد به دست ور برد و گرز ری به ری خسه درست اواداشت. گل و برد ز ور هین گوو کشی سُهر اوید بی و تُر هین منه ری و گردن و لاش پیایل ز کوو زنی و گوو کشی اگد! کیک و چر زنگل دو طرف جنگ پیایله ز جنگ نه وارند؛ منجی کاری پیایل ای طایفه و او طافه هم کاری نکرد و چن تاسون هم زهمی و هیرد و تلو سونه ز جر و جنگ گوو کشی دیر کرد؛ دو طرف به هیشکی گوش نی کردن. دستگرونی و منجاکاری نمند و جنگ گوو کشی داغ اوید و ...

بی ماپسند تا دید که منجی کارون کاری ز دستسون نیاه، لچک و مینانه کند و وند به گردن و ترنه هانه شیونید منه ری و چُلنید منجا میدونه جنگ و منه بارون تیر و برد... یه هو پیایل دست ز وندن تیر و برد و ز شوندن گرز کشیدن و جنگ وارست...

ستین بختیاری