دونی ز چه ری نزیده افتو

یارم نوریستاده از خو


مو وا دل تنگ تی تو ایم

تو بانگ ازنی که ای کری رو


ابروی کج تو ور همه خلق

دادم مو نشون که هی مه نو
ستین بختیاری