سال نو به شادی و دل خش! 

سال نو، نو پوش و آرسته خووه
دل ز درد کهنه، وارسته خووه

روز نو وا ساز میشکال باهار
چوپی و سرناز و هی دته خووه

هونه ی دل هانه واتینیم ز هاک
فرگ واز بی هُل و گرته خووه

...

خوو اشوریم وا نم دل دَرف و رخت
پاک و پورچی دل ششته خووه

وا تش سُهر، سهدنه سردی ز دل
سی دو تا دلدار پا بسته خووه
...
ستین بختیاری