با تشکر فراوان از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای مهندس مختار باقری پبدنی که در گردآوری شجره نامه تش باقر همت نموده و  آنرا  برای بنده  ارسال کردند.

 

شجره نامه تش باقر ، طایفه پبدنی بختیاری

 

محمد---باقر---فیض الله---ابوالحسن(محمدحسن،میرزاقلی،نجفقلی،رضاقلی)

ابوالقاسم(فتحعلی،شیخعلی،مالی)

ابوالفتح(علی بنده،علی ضامن)

باقر---بندر---الله مراد---علی اکبر---بندر(مسعود،

 محمدحسن----محمدرسول----محمدیار(داوود،محمود)

آقایار(شهرام ،مهدی)

امامداد (امیدوار ،مراد ،مجتبی )

نامدار (علی )

بیژن  (یوسف ،جواد )

محسن (مازیار )

ایرج   *شهید*

البرز (کیوان )

فریبرز (نیما )

محمداسماعیل ----غفار (مهرداد،سجاد ،حسام )

مختار(اشکان که در اوان نوجوانی دار فانی  را وداع گفتند )

جبار (مهران ،سهراب، مهدی )

کریم ----منوچهر(رضا ،ابراهیم )

اردشیر (بهمن ،پژمان )

ابوالقاسم (منصور )

حسین  (

رستم   (

زمان ----سلیمان (محمد ،

فرهاد  (کامران ،پوریا )

بهروز  (

داریوش (

کورش   (

صادق -----مجید

مجید یک پسر بنام رهام دارد.

علی یار

نصیر

میرزاقلی -----سیف الله

مهدی -----جمعه (برزو،مرتضی ،عبدالله، فرزاد )

نادر(احمد، قاسم ،جعفر ،کاظم، رسول )

فیض الله -----حبیب الله (بهمن ،

عین الله  (

فرج الله (

فتح الله  (

نجفقلی -------غلام آقا ( خلف )

سلطان آقا (محمد ، حسین ، علی )

رضاقلی------ محمدقلی -----قلی------ حیدر قلی (مصطفی ،سجاد )

عزیزقلی  (

صفقلی-----بازعلی-----خورشید

حیات

شیخعلی---کرمعلی

کلبعلی----فرضعلی(علی،علیداد،رضا،بهنام،حمیدرضا،عبدالرضا)

قبادعلی (حسین )

شمسعلی ----شیرعلی (ابوالقاسم،عباس،علی،حسین )

ابوالقاسم دارای 3 پسر بنام های محسن - حسن و مسلم می باشد.
عباس دارای 3 پسر بنام های ابراهیم - مرتضی و مجتبی است.

فتحعلی------علی بابا

مالی------حفیظ الله (محمدعلی،عزیزالله،سیف الله)


علی بنده -----فرج -----خاجعلی (روزه، سبزعلی،آقاعلی،شاپور،محمدعلی )

عبدالعظیم -----کریم (بختیار،مختار ،ساتیار،اسفندیار )

ابوالقاسم (رمضان،قربان،رحمان،محمد )

عبدالحسین ----ظهراب (غلامحسین ،غلامحسن ،حسن )

مهراب  (خسرو ،پرویز، سلطانمحمد )

سهراب

علی حسین-----میرزاحسین

غلام (شاه رضا ،علی )علی ضامن----رحیم ----شکرخدا (

عیسی----خانمحمد(هوشنگ،

خدامراد (

ستار     (

محمدنبی----جانمحمد(

عبدنبی(عبدالنبی)

خورشید---علی شیر--براتعلی--روشنعلی--خانعلی (اسحاق و ابراهیم )

 اسحاق یک پسر بنام عرشیا(ارشیا) دارد.

(دامادفیض الله)

نجفعلی (محمدرضا، شاهرخ، حسین و حسن).

محمدرضا دارای دو پسر بنام های حمیدرضا و هامون می باشد و شاهرخ نیز دارای یک پسر بنام علی است.

صفر( احمد، اصغر و اکبر )

یادگار (محمد و مصطفی)

داودعلی-- رازعلی و علی.

رازعلی( هادی- ذبیح الله - اسدالله - امرالله - جعفر - اکبر )

علی (روح الله - عنایت الله - نبی الله - سیف الله - امید )

یارعلی--دلاور.

دلاور دارای 3 پسر به نام های مهدی،عباس و رضا می باشد.

الماس(

بهزاد (

بهزاد دارای 2 پسر بنام مهرداد و محمد است.

نوروزعلی---فیروز(امیرحسین)

غلامرضا

مراد---جمشید---علی شیر(شمال،ضرغام،

شکرالله (سیروس،

حاجت---حاجت (

غیظان---علی

امیرقلی---موسی (

عوضعلی(

طهماسب----حسن---- حسین

 ماندنی--- نعمت الله (

(داماد علی شیر)     قربان (

علی  (

مرید----عین الله (فرشید ،شهاب،

نورالله  (

لطف الله (

غلامحسین----خداداد (