سال نو را سبز و خوش، هم چون بهارت آرزوست

مهرورزی دل نیکان، کنارت آرزوست

 

سفره ی نوروزی ات پر باد از شادی و عشق

مهر یزدان همره این روزگارت آرزوست