سپاس از برادر عزیز جناب آقای داوود امیری برای ارسال تصاویر زیر:

 

تونل کوهرنگ

کوه سله تُر در منطقه ی پبدنی