... «هزاری» خیگ روغن خشه کشید واپیش و «کمچه» نه کرد منس. تا دروردس بوس «پیتست» منه مال. دهونم «اَو » اکند و تیام تش ازید و دلم سست ابید! مو به بی هزاری اگدم داهزاری؛ دا هزاری نیشت بم و گد: دا دستام چربه رو سر «جفنه» نون بدرار و ز منه «کلیدون» «دوری dawri » نه بیار تا روغن بکشم منس سیت!

... جاتون سوز هیم جور که اخردم تیم به دا هزاری هم بید. چند تا کمچه 

 

 

وند منه «دیگ بر» و داغس کرد اسو دو پیاله آرد رهد منس و زیدس به یک؛ «چز و بوس» وریستاد. گدم: دا هزاری اخوی برشتوک راست بکنی؟ دا هزاری گد: نه رودم! اخوم حلوا «علفه» راست بکنم. گدم حلوا علفه انکه چه؟ گد: حلوا علفه سی مرده یل مون؛ سال تا اخو نو وابووه وا علفه سیسون راست بکنیم و ب یادسون بوویم ... چونون تر بهیگس «ماه بی وی» هم نون اپُهد. ماه بی وی نی هشت سرتوه گپی وابووه و چپه چپه سون بکنه و یه پتیر که اپهد اورداشتس و انهادس سر جفنه؛

به دا هزاری گدم: دا هزاری سیچه ماه بی وی نونانه یکی یکی اورداره و ... دا هزاری گد: دایه! یونون «پتیر تکی» هدن و سی علفه وا پینون بوون و بسون اگون نون تکی. بهدس دا هزاری بنگ  دهدرس نازگل کرد و گد: دا! «گانه»(گاو را) دهدی(دوشیدی)؟ زیتر  برسونس بم که کارم لنگ نبووه! نازگل هم گد: دا گورس(گرس، گوساله اش) ایچو نید و نیلم که بدوشمس هی لنگ و لغه اکنه! دلاوره فشنادم تا گورسه بیاره و ...

مو هم که سر جفنه نشسته و نون و روغن «الفنیدم» ؛ دا هزاری یه کمچه هم ز برشتوک رهد سر روغن منه دوری سیم. اسو گدم: داهزاری په شیر اخوی سیچه؟ داهزاری هم که داشت هسته هُرماهانه(خرماها را) اگرهد گد: اخوم سی منه حلوا علفه که خوش مزه(تم) وابووه.

ماه بی وی شیره اورد و داهزاری شیر رهد منه هرما و خوو زیدس به یک و ششنیدس و اوس رهدس منه برشتوک. بهره نه ورکشید بس خوو زیدس به یک تا سفت اوید. تیام به دستس بید که دیدم داهزاری گد: دا ستین مر لُهر گسنه ای بردته؟ منی دووارته انیهری؟ حلوا اخوی؟ سرمه خل کردم و هیچی نگدم. داهزاری باز یه کمچه حلوا هم وند منه دوری سیم و یه پوز هندی هم بم زید و ...

ماه بی وی نونانه اورد و دا هزاری بس گد: دایه نونانه دوتا دوتا بنه تا حلوانه بنم به توسون که بفشنیمسون به هونه ها. باز اودم واصدا و گدم: داهزاری په سیچه هم نیاتر دوتا دوتا ز سر توه نورداشتسون که هلا اخوین دو تا دوتاسون بکنین؟ گد: سی یو که چربیسه واداره . اسو بم گد دیه چه؟ دووارته زم پرس داری؟ جفنه نه هالی کردی و سرمه بردی! و ... یه هو دتس رهد به چمت زیر دیگ و پردس کرد بم و گد: تری شرته ز هیم چو بکنی و روی که مو به کارم برسم؟ بوومه سهدی بسکه هی  بت دادم خردی و هی زم پرس کردی! چمتس زهنست سر گردم و جستم ...

ستین بختیاری