زنگل مال و توارم، روزتون شادون و خش
جفنه هاتون پر ز توشه، چاله هاتون پر زتش

آسمون دل نبا بی مهرتون،بی نور و رنگ
آسمون بی مه و آستاره کی ایبو قشنگ

ستین بختیاری